ખબર નથી શું કરી ગયા? પણ જે કરી ગયા તે કમાલ રહેશે…’